Wasze rośliny i kwiaty

Napisany w kategorii Wszystkie | 0 komentarzy

Wasze rośliny i kwiaty

Jeżeli planujemy uzupełnienie naszych nasadzeń drzew i krze­wów owocowych, to możliwie wcześnie należy przygotować miej­sce pod ich posadzenie. Glebę trze­ba głęboko przekopać usuwając korzenie chwastów, a zwłaszcza rozłogi perzu. Sadzenie wiosenne daje dobre efekty tylko wówczas, kiedy wykonane jest możliwie jak najwcześniej tzn., kiedy pozwolą na to warunki pogodowe i gleba jest dostatecznie wilgotna. Pod­czas zakupu drzewek i krzewów jagodowych należy zwracać szcze­gólną uwagę na ich stan zdrowot­ny. Korzenie nie mogą być prze­suszone lub uszkodzone przez mróz (na przekroju podłużnym lub poprzecznym przemarznięte tkanki są brunatne). Kora na pę­dach powinna być jędrna, bez zmarszczeń, a pędy bez oznak przemarznięcia i uszkodzeń me­chanicznych.

Przystępując do sadzenia nale­ży przestrzegać następujących za­sad. Drzewka owocowe powinny być sadzone 2-3 cm głębiej niż ro­sły w szkółce. Krzewy porzeczek oraz agrestu prowadzone w for­mie krzaczastej należy sadzić 5-10 cm głębiej, co sprzyja lepszemu zakorzenieniu i rozkrzewianiu się tych roślin. Pędy krzewów przyci­namy, skracając je nad 2-3 pą­kiem nad ziemią.

Drzewka posadzone jesienią czy też wczesną wiosną należy przyciąć. Cięcie drzewek jabłoni po posadzeniu powinno ograni­czać się do wycięcia pędów zbęd­nych lub lekkiego skrócenia pę­dów tworzących zaczątek przy­szłej korony drzewa. Należy pa­miętać, że silne skracanie pędów w koronie drzewka opóźnia jego wejście w okres owocowania. Drzewka bez pędów bocznych przy­cinamy na wysokości 80-90 cm. Jeżeli drzewka jednoroczne jabło­ni posiadają rozgałęzienia, to w pierwszej kolejności wycina się pędy wyrastające na pniu do wy­sokości 50 cm od ziemi. Pędów wyrastających powyżej – o długo­ści do 20 cm nie skracamy, a dłu­gie i silne pędy boczne można skrócić o 1/3 ich długości. Prze­wodnik skracamy w odległości około 30 cm od najwyżej położo­nego pędu bocznego.

Na starszych drzewach należy przeprowadzić cięcie prześwietla­jące, które polega na wycinaniu konarów, gałęzi i pędów zagęsz­czających środkową część korony, krzyżujących się i pokładających się na sobie. Drzewa o nadmiernie wysokich koronach należy obniżyć do takiej wysokości, aby pra­ce związane z ochroną drzew przed chorobami i szkodnikami, cięciem i zbiorem owoców moż­na było wykonać bezpiecznie, bez narażania się na upadek. Cel ten osiągniemy przez przycięcie przewodnika nad wybraną na od­powiedniej wysokości gałęzią boczną.

Podobne wpisy:

  1. Własna nieruchomość
  2. JEŻÓWKA PURPUROWA NA PRZEZIĘBIENIA
  3. Potrzeba płacenia składek zus
  4. Kenia – informacje polskiego MSZ
  5. Tanzania – informacje polskiego MSZ

Skomentuj